Zbor OZVVS Kranj, 22.2.2024

Kranj

Veterani OZVVS Kranj smo se zbrali na letnem zboru 22.2.2024 ob 17. uri v prostorih jedilnice vojašnice Petra Petriča. Zboru je prisostvovalo 80 članov.

Po predvajanju Slovenske himne je navzoče člane in vabljene goste zbora pozdravil predsednik združenja M. Štular. Sledilo je simbolno veteransko dejanje in recitacija pesmi našega člana Marka Grilja.

Vetrani so v nadaljevanju potrdili predlagane organe zbora, čemur so sledila poročila o delovanju združenja v letu 2023, o finančnem poslovanju, o delu nadzornega odbora, častnega razsodišča in poročilo o delovanju arhivsko-zgodovinske komisije.

Poročilo nadzornega odbora je za zaradi odsotnosti predsednika in članov  (zaradi zdravstvenih razlogov je bil opravičeno odsoten B. Benčevič) prebral delovni predsednik zbora S. Bobnar. Finančno poročilo se nanaša na dogodke od oktobra dalje, ko je bila izvršena primopredaja poslov s strani Antona Reška. Po primopredaji  so bila urejena pooblastila za bančno poslovanje in sicer so poblaščeni predsednik, podpredsednik in sekretar združenja. Obširno pročilo častnega razsodišča je podal predsednik A. S. Zupan v zvezi prijavo kršitve A. Reška z utemeljitvijo za njegovo izključitev iz članstva OZVVS Kranj.

V razpravi na poročila je sodelovalo več članov zbora, ki so bili kritični do delovanja nadzornega odbora. Sprejeti so bili naslednji sklepi:

  • sedanji člani nadzornega odbora se razrešijo
  • Antona Reška se izključi iz članstva OZVVS Kranj zaradi disciplinske kršitve, navedene v poročilu častnega razsodišča
  • za novega člana predsedstva se izvoli Marjana Lončariča
  • novi člani nadzornega odbora so Igor Ravnik (predsednik) in član Lado Teropšič in Boris Zdešar

Sledili so pozdravni nagovori vabljenih gostov: podpredsednika ZVVS Boža Majcna, predsednika PO Gorenjska in predsednika OZVVs Škofja Loka Pavla Jereba, predstavnika OZVVS Zgornja Gorenjska Braneta Ambrožiča, predsednika PVD Sever gorenjska Ivana Hočevarja.

Na koncu je predsednik M. Štular predstavil plan delovanja združenja v letu 2024, v katerem bomo obeležili 25.obletnico delovanja. Podal je tudi predlog, da se v letu 2025 poviša članarina na 20 EUR in  nagrada praporščkom za nošenje prapora na prireditvah na 15 EUR. Sekretar D. Kopač pa je predstavil finančni plan združenja. Navedeni predlogi so bili soglasno sprejeti.

 

 

 

Tekst in foto: D. Kopač